Jak účtovat kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly vznikají u pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně či závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku toho, že zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v české měně a při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění.


Kurzové rozdíly v účetnictví

Ke kurzovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se kterými souvisí jednotlivé účetní případy. To znamená, že pohledávku či závazek musíme vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury a u závazku v den, kdy faktura došla, ale i v den, kdy byla zaplacena faktura, a to již máme jiný kurz. Takto vzniklý kurzový rozdíl ovlivňuje hospodářský výsledek a je daňově účinný.


Přepočet na českou měnu musíme provádět při účtování:

 • pohledávek a závazků
 • cenných papírů
 • cenin
 • derivátů
 • valutových pokladen
 • podílů v obchodních společnostech
 • opravných položek a rezerv, které jsou vyjádřeny v cizí měně.

 


Majetek a závazky se oceňují:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu,
 • ke konci rozvahového dne a nebo
 • k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.


Každá firma si stanoví zásady pro používání kurzů pro přepočet a může si vybrat z následujících variant:


pevný kurz – je platný po určité období, o kterém rozhoduje účetní jednotka, a nebo

aktuální (denní) kurz, tj. kurz vyhlášení ČNB – použije se kurz vyhlášený ke dni uskutečnění účetního případu nebo                                                                                     kurz vyhlášený k předcházejícímu dni.

 


Účtování kurzových rozdílů je upraveno v zákoně o účetnictví, ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., a v ČUS č. 006 – Kurzové rozdíly.


Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty:


 • Kurzový rozdíl ztráta – vzniká, když je aktuální kurz vyšší než kurz předchozí = vzniká náklad
 • Kurzový zisk – vznikne, když je aktuální kurz nižší než kurz předchozí = vzniká výnos


Každá účetní jednotka musí na konci účetního období přecenit závazky, pohledávky a cizí měnu aktuálním kurzem ČNB a zaúčtovat případné kurzové rozdíly.


Každá obchodní společnost má ze zákona povinnost vést účetnictví v české měně. Pokud jsou ale některé faktury přijaté, faktury vystavené, cenné papíry nebo podíly vyjádřeny v cizí měně, použije se současně i cizí měna. V takovém případě je třeba zaúčtovat kurzové rozdíly.


Cizí měna se přepočítává:

 • denním kurzem

                    – což je aktuální kurz ke dni uskutečnění účetního případu, který vyhlašuje ČNB

 • pevným kurzem

                    – který platí po určité období (rok, čtvrtletí, měsíc…), kurz se může během                               různých období měnit


Přehled kurzů najdete v sekci Nastavení -> Kurzovní lístek z ČNB.


Můžete si nastavit, jakým kurzem budete přepočítávat cizí měny. V záložce “Nastavení – účetnictví – Typ kurzovního lístku”. Můžete zvolit z možností: denní, měsíční, čtvrtletní, roční. iÚčto si podle toho potom stahuje dané kurzy od ČNB a přepočítává podle zvoleného typu.


Kurzové rozdíly můžou vzniknout jako:

 • kurzové ztráty

                    – vzniká náklad (dojde ke zvýšení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové ztráty.


 • kurzové zisky

                    – vzniká výnos (dojde při snížení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové zisky.


Příklad:

Když přijmete ze zahraničí fakturu přijatou, zaúčtujete ji v dané cizí měně. Automaticky se přepočítá dle denního kurzu a zaúčtuje se v české měně. Úhradu provedete jako výdej v české měně. Protože mezi vystavením faktury a její úhradou vzniká určitý časový odstup, vznikají kurzové rozdíly.


Pokud ve finále účetní jednotka zaplatí méně než je částka na faktuře – jedná se o kurzový zisk, pokud více – kurzová ztráta.



Faktura přijatá v cizí měně




Úhrada faktury

 • Zkontrolujete údaje
 • Vyplníte Výši úhrady v měně bankovního účtu
 • Dole uvidíte automaticky vypočítaný kurzový rozdíl




Zaúčtování kurzového rozdílu

Kurzový rozdíl je vázaný na fakturu. Po uložení platby se vám objeví vydaná platba.




Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a rádi vám vypracujeme individuální nezávaznou nabídku.

Potřebujete s něčím pomoci nebo poradit?

Víme, že pro mnohé z vás je hlavním úskalím podnikání následné vedení účetnictví pro e-shop, proto také nabízíme vytvoření metodiky účtování pro jednotlivé firmy, kontrolu vedení účetnictví a přípravu dokumentů pro státní správu a také možnost kompletního vedení účetnictví z naší strany. V případě vašeho zájmu nás tedy neváhejte kontaktovat, obratem se vám ozveme.


Podívejte se na další tipy na používání naší aplikace.

Odebírejte náš kanál: https://goo.gl/ZpqcX9
Výuková videa naleznete https://goo.gl/QrJQnN
Pravidelné webináře tady: https://goo.gl/BRS4p9



Další články, které by vás mohly zajímat: